มารยาทของผู้เล่นฟุตบอลที่ดี

%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%97

1. ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด

2. กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

3. มีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน

4. มีความสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบประเพณีที่ดีงาม

5. เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสินโดยไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสิน ในการตัดสินไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย

7. มีความอดทน เสียสละ

8. มีน้ำใจนักกีฬา แสดงการขอโทษเมื่อรู้ว่าตนเองกระทำผิด รู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนผิดพลาดรู้จัก แพ้เมื่อตนเองมีความสามารถและฝีมือไม่มากนัก

Comments are closed.